Підписатись
Відписатись

 

 

Секція групового психоаналізу УСП

Положення про підготовку спеціалістів психотерапевтів

з групового аналізу

 

Психотерапевтична підготовка з групового аналізу грунтується (базується) на Основах законодавства України про охорону здоров`я, нормативно-правових актів, які стосуються психотерапевтичної допомоги в Україні та даного положення. Підготовка здійснюється секцією групового аналізу.

Груповий психоаналіз є формою психоаналітичної психотерапії стосовно груп. Група складається з 8-15 учасників і учбові сесій проводяться один-два рази в тиждень або у формі блоків. У групі діє основне аналітичне правило вільної асоціації у формі вільної комунікації між членами групи. Керівник(и) групи не пропонує темитики в групі, а лише сприяє вияву фантазій, мрій, почуттів і відчувань (сприйнять). Він (вони) зосереджуються на інтерпретації (проясненню) групового процесу і враховує перед усім їх латентне (підсвідоме) значення. Як і в кожній аналітичній процедурі, в першу чергу опрацьовуються повторне витіснення конфліктів у переносній ситуації в рамках групової події. Важливим інструментом в роботі з групами є аналіз контрпереносу керівника(ів) групи.

Яківкожнійпсихоаналітичнійтерапії, груповийаналітикповодитьсяпоміркованоіабстрактно, тобтоутримуєтьсявідвпливупочуттівіоцінокповідношеннюдочленів (учасників) групи. Сукупність свідомої і підсвідомої комунікації в групі представляється як групова матриця, причому вклади і проблеми окремих членів групи вплітаються у загальну групову матрицю. Груповий психоаналіз застосовується у модифікованих формах у лікуванні важких порушень такі як психози, статеві девіації, а також у лікуванні дітей і підлітків. Існує також психоаналітична групова психотерапія пар, аналітична сімейна терапія.

 

1.ВСТУП

 

1.1. ПідготовкагруповиханалітиківєпсихотерапевтичноюпідготовкоюідаєправопісляїїзакінченнябутивнесенимдореєструпсихотерапевтівУСП.

1.2. Підготовка передбачає: набуття власного досвіду у навчальних психоаналітичних групах, оволодіння теорією і методами групового психоаналізу. Така підготовка дозволяє випускникам самостійно використовувати метод групового психоаналізу у групах і проводити, пов`язану з цією роботою допомогу окремим людям.

 

2. УМОВИ ПРИЙОМУ

 

2.1. До підготовки може бути допущені

2.1.1 Дієздатні особи.

2.1.2. Особи яким виповнилось 21 рік.

2.1.3. Особи, які мають письмову згоду спеціальної секції групового психоаналізу, яка забезпечує місце підготовки.

2.1.4. Особи, які закінчила вищий учбовий заклад та має диплом відповідного зразку з медицини, психології, педагогіки, соціології, журналістики чи іншої гуманітарної дисципліни (фаху).

 

3.ДОПУСК.

 

3.1. До підготовки допускаються кандидати, які пройшли співбесіду із двома уповноваженими навчаючими терапевтами і були одноголосно визнані ними як придатні. Для реєстрації необхідно подати резюме, яке містить автобіографічну довідку та інформацію про професійну діяльність.

3.2. Особливі методичні критерії для допуску кандидатів: розуміння символів, емпатичність, здатність до комунікування, фантазій і рефлексій, а також до Я-роздвоєння в терапевтичній ситуації.

3.3. У випадку відмови кандидату повинні запропонувати особисту співбесіду з представником секції групового аналізу.

3.4. Кандидат має можливість повторити своє клопотання.

3.5. Секція групового аналізу зобов`язується надати кандидату-претенденту інформацію про умови зарахування.

 

4. ПІДГОТОВКА

 

 Підготовка охоплює три структурні елементи:

4.1. Проходження власного досвіду у психоаналітичній групі щонайменше 300 годин (1-а година - 45 хвилин)

4.2. Теоретична підготовка щонайменше 300 годин.

4.2.1. теоріюіндивідуальногопсихоаналізу (120 год.) ізнаступнимиелементами: теоріяособистості (20 год.) загальнаіспеціальнатеоріяневрозу (20 год.); психоаналітичнатеоріярозвитку, включаючи (селф) Я-психологіюітеоріюоб`єктивнихстосунків (20 год.); теоріяранніхпорушень (20 год.); загальнаіспеціальнатеоріяпсихозу (10 год.); технікапсихоаналізу (30 год.).

4.2.2. Теорія групового аналізу із наступними елементами (180 год) теорія особистості і теорія інтеракції в аналітичній групі (50 год.); групові аналітичні теорії (60 год.) техніка групового аналізу (показання, діагноз, перше інтерв`ю, сетінг (рамкові умови), форми інтервенції (50 год.); спеціальне використання групового аналізу (методики і техніки), групової короткотривалої терапії, супервізія, Балінт-групи, великі групи (20 год.).

4.2.3. Метою відвідування групових психоаналітичних заходів є набуття психоаналітичних основ терапевтичної техніки і застосування їх у групах. Можна закінчити теоретичні курси у безперервних формах при кафедрах учбових закладів чи у формі блоків. 40 годин треба закінчити у формі семінарів з опрацюванням нової психоаналітичної літератури.

4.3. Практична діяльність ____ годин, супервізія 150 год.

4.3.1. Необхідно (підтвердити) ____ годин власної психотератевтичної діяльності. Із них принаймі _____ годин повинні припадати на групову аналітичну практику, решта годин на окремі види діяльності пов`язані з груповою аналітичною роботою (перше інтерв`ю, спостереження за роботою групи - ____ год.)

4.3.2. Для психотерапевтичної практики необхідні принаймі 150 год. супервізії (30 год. повинно припадати на індивідуальну супервізію, 120 год. супервізії в групі у супервізора методиста секції з групового аналізу). Супервізії можуть відбуватися також у виді спеціально підготовлених блоків (супервізійних семінарів).

 

5. ПРАКТИКА І СУПЕРВІЗІЯ

 

5.1. Психотерапевтична підготовка вимагає проходження практики у психотерапевтично-психосоціальній ділянці в існуючих закладах охорони здоров`я чи соціального забезпечення щонайменше 700 годин, із них принаймі 150 годин протягом року у відповідному спеціальному закладі охорони здоров`я.

5.2. Ця практика повинна супроводжуватися супервізією щонайменше 30 годин.

 

6. УМОВИ ДЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ

 

6.1. Щоб клопотатися про присудження академічного ступеню групового аналітика, необхідно закінчити теоретичну підготовку, груповий аналітичний власний досвід, супервізію у визначеному вище обсягах.

6.2. Необхідно на супервізії захистити завершений випадок психоаналітичного лікування.

6.3. Необхіднопрочитатипередбаченівимогамисекціїдоповідізтеоріїгруповоготаіндивідуальногопсихоаналізупідчасвідповіднихзаходівіздокументальнимпідтвердженнямвикладенихвипадків.

6.4. СпеціальнапідготовчакомісіяаналітичноїсекціїУСПприсуджуєакадемічнийступіньгруповогопсихоаналітика.

6.5. Присудження ступеня підтверджується сертифікатом.

 

ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПО ПСИХОАНАЛІТИЧНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ

 

1. Основні психодинамічні концепції та теоретичні моделі.

 

1.1. Філософськіосновипсихоаналітичноїтеорії.

1.2. Історіявиникненнятарозповсюдженняпсихоаналізу.

1.3. Позасвідоме та його прояви.Топічна модель психіки. Інтерпретація снів.

1.4. Психоаналітична метапсихологія (основні підходи ).

1.5. Тріб-теорія. Психосексуальний розвиток.

1.6. Теорія психічної травми в психоаналізі.     

1.7. Структурна модель психіки.

1.8. Теорія психологічних захистів.

1.9. Психологія Self.

1.10. Концепція об`єктних стосунків.

1.11. Психоаналітична теорія афекту.

 

2. Психодинамічні теорії розвитку.

 

2.1. Психоаналітичні методи дослідження: реконструкція та спостереження.

2.2. Психосексуальний розвиток.

2.3. Об`єктні стосунки в теорії М. Кляйн. Шизоїдно-параноїдна та депресивна позиції.

2.4. Концепція Д.Вінікота: перехідні об`єкти, рання тріангуляція та роль оточення.

2.5. Процесисепарації-індивідуалізаціївконцепціїМ.Малер.

2.6. Розвиток Его та Супер-Его.

2.7. Розвиток афекту та когнітивних функцій. Дитяча агресивність.

2.8. Психологія підліткового віку.

 

3. Психодинамічна психопатологія.

 

3.1. Психіатрична та психодинамічна класифікації психічних розладів.

3.2. Рівні психічної організації в психодинамічній теорії.

3.3. Психодинамічна теорія характеру.

3.4. Тривога і утворення симптому.

3.5. Класичні психоаналітичні дослідження істерії.

3.6. Істеричний характер.

3.7. Фобії і панічні розлади.

3.8. Обсесивно-компульсивний невроз та характер.

3.9. Параноїдний характер.

3.10. Шизоїдний характер.

3.11. Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій.

3.12. Психічні травми та дисоціація.

3.13. Депресивний характер.

3.14. Нарцистичний розлад особистості.

3.15. Психодинамічні концепції шизофренії.

3.16. Психосоматичні розлади.

3.17. Розлади імпульс-контролю.

 

4. Техніка психоаналітичної психотерапії.

 

4.1. Діючі фактори та типи інтервенцій в психоаналітичній техніці.

4.1.1. Значення сетінгу в психоаналітичній терапії. Позиція аналітика.

4.1.2. Інтерпретація та інші види терапевтичних інтервенцій. Головне правило.

4.1.3. Аналіз опору та розуміння захисних механізмів. Правило аналізу 'зверху вниз '

4.1.4. Регресія та її використання в терапії.

4.1.5. Аналіз переносу: класична модель.

4.1.6. Робота з нарцистичними формами переносу.

4.1.7. Контрперенос в терапії та діагностиці. Емпатія.

4.1.8. Терапевтичні стосунки та робочий альянс: повторне переживання і нові інтерналізації, розщеплення Его в аналізі, холдінг та контейнерування.

4.2. Етапи та різновиди психоаналітичної психотерапії.

4.2.1. Техніка первинного інтерв`ю.

4.2.2. Психодинамічна діагностика та вибір терапевтичної техніки.

4.2.3. Початок терапії - встановлення альянсу та терапевтичного договору.

4.2.4. Стандартна психоаналітична техніка.

4.2.5. Короткофокусна та проблемно-центрована психоаналітична терапія.

4.2.6. Підтримуюча терапія: фактори ефективності.

4.2.7. Експресивна психоаналітична психотерапія.

4.2.8. Завершення психоаналітичної психотерапії. Розрішення переносу. Опрацювання депресивної позиції.

 

5. Групова психоаналітична психотерапія ( груповий аналіз).

 

5.1.Культура і група: групова культура.

5.2. Теоретичні моделі групового аналізу.

5.2.1. Модель В. Біона.

5.2.2. Модель С. Фукса. Групова матриця.

5.2.3. Гетінгенська модель.

5.2.3. Теоретична концепція T.Barrow та R.Slawson`a.

5.3. Покази до групової психоаналітичної психотерапії.

5.4. Рамкові умови (сетінг) групового аналізу.

5.5. Основні правила групової роботи.

5.6. Група як ціле: ранні психоаналітичні дослідження групових процесів.

5.7. Ведення груп.

5.8. Абстиненція.

5.9. Стратегія інтервенцій.

5.10. Ко-терапія.

5.11. Спостерігацтво.

5.12. Регресія в групах.

5.13. Груповий конфлікт.

5.14. Концепції групової динаміки.

5.15. Групова комунікація в світлі теорії об`єктних стосунків. Примітивні захисти в групах.

5.16. Опір в групах.

5.17. Реакції переносу в групах.

5.18. Групові фантазії.

5.19. Негативна терапевтична динаміка.

5.20. Афекти в групі.

5.21. Груповий нарцисизм.

5.22. Конкуренція в групах.

5.23. Терапевтичні фактори в групі.

5.24. Дослідження ефективності групової терапії.

5.25. Велика група

5.26. Моделі групового аналізу в клініці.

5.27. Спеціалізовані терапевтичні групи.

5.28. Відбір пацієнтів в терапевтичні групи. Формування групи.